GMT+7 Tìm kiếm
Lưu mật khẩu
gioi thieu tong quan
Giới thiệu tổng quan
Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
Bản cáo bạch
Thông báo mời dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2010
Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
Thông báo chi trả cổ tức năm 2009
CNCN Thủ Đức trên đường cổ phần hóa
Lịch sử hình thành CNCN Thủ Đức
Bản điều lệ
Quy chế quản trị nội bộ năm 2018 (27/4/2018)
Điều lệ công ty năm 2018 (27/4/2018)
Điều lệ sửa đổi lần thứ sáu năm 2016
Điều lệ Công ty năm 2013
Điều lệ sửa đổi năm 2012
Quy chế quản trị năm 2013
Điều lệ sửa đổi năm 2011
Thông tin cổ đông
Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (14/5/2018)
Bản cung cấp thông tin của người nội bộ (04/5/2018)
Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2017 (27/4/2018)
Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc công ty (27/4/2018)
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 (27/4/2018)
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (12/4/2018)
Thông báo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (10/4/2018)
Giải trình ý kiến kiểm toán độc lập tại BCTC năm 2017 (06/4/2018)
Thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 (02/4/2018)
CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ 2018 (12/3/2018)
Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên năm 2017 (06/4/2018)
Báo cáo quản trị năm 2017 (22/01/2018)
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2017 (25/7/2017)
Báo cáo thường niên năm 2016 (28/3/2017)
Báo cáo quản trị năm 2016 (20/01/2017)
Báo cáo quản trị 6 tháng 2016 (25/7/2016)
Báo cáo thường niên 2015
Báo cáo quản trị năm 2015 (28/01/2016)
Báo cáo quản trị 6 tháng 2015 (21/7/2015)
Báo cáo thường niên 2014
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 (16/4/2018)
Công bố BCTC kiểm toán 2017 (29/3/2018)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 (22/01/2018)
Báo cáo tài chính quý 3/2017 (17-10-2017)
Báo cáo tài chính giữa niên độ 2017 soát xét (08/8/2017)
Báo cáo tài chính quý 2-2017 (14/7/2017)
Báo cáo tài chính quý 1/2017 (18/4/2017)
Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán (16/3/2017)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 (20/01/2017)
Báo cáo tài chính quý 3/2016 (17/10/2016)
Thông tin doanh nghiệp
Đang truy cập: 40
Lượt truy cập: 518390
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC
Địa chỉ: Số 08 Đường Khổng Tử, P. Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08).3896.0240    -    Fax: (08).3896.0241    -    Email: cntd@capnuocthuduc.vn
Copyright © 2010 Thu Duc Wasuco. All rights reserved. Designed & Developed by EMSVN