GMT+7 Tìm kiếm
Lưu mật khẩu
gioi thieu tong quan
Giới thiệu tổng quan
Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
Bản cáo bạch
Thông báo mời dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2010
Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
Thông báo chi trả cổ tức năm 2009
CNCN Thủ Đức trên đường cổ phần hóa
Lịch sử hình thành CNCN Thủ Đức
Thông báo chi trả cổ tức năm 2009.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỦ ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

________________________________________

Số : 019 /TB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 19 tháng  4 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Về việc chi trả cổ tức năm 2009

 

Thực hiện Nghị quyết 018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2009 như sau:

1.      Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức

2.      Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3.      Mệnh giá cổ phần: 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần

4.      Tỷ lệ trả cổ tức: 8,68% trên vốn điều lệ 85 tỷ đồng.

5.      Đối tượng được nhận cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức, vào ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức 31/12/2009 (danh sách cổ đông do Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á cung cấp).

6.      Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 03/5/2010.

7.      Địa điểm và hình thức chi trả cổ tức:

-         Nhận bằng tiền mặt: Tại Phòng Kế toán Tài chính - Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức, số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM, điện thoại: 3 722 0896

-         Nhận bằng chuyển khoản: Ngân hàng chuyển tiền cổ tức vào tài khoản của cổ đông theo đề nghị của cổ đông bằng văn bản (mẫu đính kèm).

-         Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (giờ hành chánh)

8.      Các giấy tờ cần thiết khi nhận cổ tức:

-         CMND (bản chính).

-         Giấy ủy quyền có chứng thực tại địa phương (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức).

-         Giấy giới thiệu và CMND của người nhận tiền (đối với cổ đông là pháp nhân).

-         Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

            Trân trọng kính chào.

Nơi -

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Bùi Sĩ Hoàng

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v chuyển tiền cổ tức năm 2009 vào tài khoản

 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

 

Tôi tên:........................................................................................................................................

Là cổ đông của Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức

CMND/GCNĐKKD  số:.......................... Ngày cấp:................... Nơi cấp:...........................

Địa chỉ:........................................................................................................................................

Số điện thoại:.............................................................................................................................

            Theo thông báo 019/TB-HĐQT ngày 19/4/2010 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2009, bằng văn bản này tôi đề nghị Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức chuyển tiền cổ tức năm 2009 vào tài khoản của tôi với các thông tin sau:

Họ tên chủ tài khoản..................................................................................................................

CMND/GCNĐKKD  số:.......................... Ngày cấp:................... Nơi cấp:...........................

Số tài khoản................................................................................................................................

Mở tại Ngân hàng:......................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin để Ngân hàng chuyển khoản tiền cổ tức năm 2009.

 

                                                                        Tp.HCM, ngày ……tháng……. năm 2010

                                                                                             Cổ đông đề nghị

                                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG KHÁC
Thông báo mời dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2010
Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
Thông báo chốt danh sách cổ đông
Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT
Thông báo họp ĐHĐCĐ năm 2011
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
Thông báo chi trả cổ tức năm 2010
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ 2012
Thông báo chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2012
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
Đang truy cập: 58
Lượt truy cập: 518415
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC
Địa chỉ: Số 08 Đường Khổng Tử, P. Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08).3896.0240    -    Fax: (08).3896.0241    -    Email: cntd@capnuocthuduc.vn
Copyright © 2010 Thu Duc Wasuco. All rights reserved. Designed & Developed by EMSVN