Tin tức

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tại Công ty CPCN Thủ Đức

2018-08-08 13:51:11

Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/ĐU ngày 04/6/2018 của Đảng ủy Tổng Công ty về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII);

          Ngày 05/8/2018, Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức tổ chức buổi học tập học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) tại phòng họp Công ty với sự tham gia của 99 cán bộ, đảng viên, Tổ trưởng sản xuất, Tổ trưởng Tổ Công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên.

         Tại hội nghị, Thạc sĩ Thạch Kim Hiếu - Giảng viên trường cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành trung ương Đảng Thông qua : Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

          Thạc sỹ đã nêu rõ, các Nghị quyết vừa được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

          Đặc biệt nhấn mạnh nội dung trọng tâm là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Thạc sỹ đã chỉ rõ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá mà Trung ương đã xác định với Mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Người viết: Bích Phượng