Tin tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2018-08-08 14:39:11

Sáng ngày 26/4/2018, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Trung tâm hội nghị Emi Palace. Tham dự Đại hội, có Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát công ty và Ban Điều hành công ty cùng các cổ đông, sở hữu và đại diện 8.130.640/8.500.000 cổ phần, chiếm 95,65% tổng số cổ phần đang lưu hành. Về phía Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên có sự hiện diện của ông Trần Văn Khuyên – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, Bà Dương Quỳnh Nga – Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty.   Ông Nguyễn Văn Dụ – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Ông Lý Bửu Nghĩa – Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Tổng công ty.

 Tại Đại hội, ông Nguyễn Tống Đăng Khoa – Chủ tịch HĐQT công ty đã trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Đại hội đã thông qua các nội dung chủ yếu như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (sản lượng nước tiêu thụ: 79.500 triệu m3, tổng doanh thu: 732.448 tỷ đồng), kế hoạch tài chính năm 2018 (lợi nhuận trước thuế: 15.975 triệu đồng), phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống còn 16,00%, giữ vững chỉ tiêu 100% tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch; đảm bảo chất lượng nước sạch; duy trì hoạt động kinh doanh có lãi để đảm bảo thu nhập và chăm lo đời sống tinh thần cho Người lao động; phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017, đồng thời tiến hành bầu cử bổ sung thêm 02 thành viên mới là Ông Hứa Trọng Nghi và Ông Lê Hữu Quang được Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đề cử vào Hội đồng Quản trị thay thế 02 thành viên miễn nhiệm là Ông Huỳnh Tuấn Anh và Ông Lý Thành Tài.

Sau hai giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã nhất trí thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông.

Người viết: Kiều Oanh