Tin tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2019-05-06 15:13:28

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ngày 26/4/2019, tại Emmy Palace – Số 6 Lê Quý Đôn, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM; Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 để đánh giá kết quả thực hiện  nhiệm vụ năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ SXKD cho năm 2019 và giải quyết một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông.

Đến dự Đại hội có Đại biểu là đại diện Cơ quan chủ sở hữu 51% vốn nhà nước tại công ty ông Trần Văn Khuyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Văn Dụ – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV; Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cùng với cổ đông, đại diện cho 8.116.720/8.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 95,49% tổng số cổ phần cổ đông được mời tham dự Đại hội.

Năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể Công ty đã đạt được những kết quả khả quan như doanh thu đạt 760,304 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 17,887 tỷ đồng. Với kết quả đạt được như trên, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 9,5%/mệnh giá.

 

Trên cơ sở những nội dung thảo luận và những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra trong năm 2019, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm 2019 như sản lượng nước tiêu thụ 87.500.000 m, doanh thu tiền nước 798,525 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16,697 tỷ đồng, tỷ lệ thất thoát nước bình quân kéo giảm từ 18,92% xuống còn 16,5% trong năm 2019 và cổ tức 9%/mệnh giá.

 

 

Với kết quả đạt được và những nỗ lực trên nhiều mặt công tác của năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty kỳ vọng năm 2019 sẽ tiếp tục gặt hái nhiều kết quả khả quan, trong đó bao gồm việc thực hiện tốt chỉ tiêu giảm tỷ lệ thất thoát nước, góp phần hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra./.

 Người viết : Cảnh Tất