Quy trình giải quyết khiếu nại khách hàng:

BƯỚC 1: KHÁCH HÀNG

- Các yêu cầu, phản ảnh, khiếu nại của khách hàng về các vấn đề liên quan đến việc cung cấp và sử dụng nước sạch.

BƯỚC 02: PHÒNG KIỂM TRA

- Tiếp nhận hồ sơ, thông tin của khách hàng.

- Phân loại thông tin phản ánh, trình lãnh đạo phòng.

- Quản lý, theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ.

- Phản hồi kết quả giải quyết cho khách hàng trong phạm vị chức năng, quyền hạn.

- Tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết và đề xuất giải pháp thực hiện các trở ngại.

BƯỚC 03: TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

- Xem xét kết quả giải quyết của các Tổ nghiệp vụ và ý kiến phản hồi của các phòng chức năng.

- Tham mưu, đề xuất ý kiến với Ban Giám đốc

- Chuyển bộ phận chức năng (Phòng chức năng) tiếp kết giải quyết theo chức năng và  phản hồi kết quả giải quyết cho Phòng Kiểm tra.

BƯỚC 04: CÁC TỔ NGHIỆP VỤ PHÒNG KIỂM TRA 

- Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

- Trình ký kết quả giải quyết bằng văn bản.

- Phản hồi khách hàng bằng văn bản.

BƯỚC 05:

- Cập nhật kết quả giải quyết vào chương trình quản lý.

- Báo cáo Ban Giám đốc.