Tin tức

THỰC HIỆN NGHI THỨC CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

2022-07-05 08:18:08

Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2110/UBND-VX ngày 24 tháng 6 năm 2022 về việc thực hiện nghi thức chào cờ tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố;

Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn theo công văn số 3385/TCT-VP ngày 28 tháng 6 năm 2022 về thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần tại cơ quan, đơn vị. Sáng ngày 4 tháng 7 năm 2022, Phòng Tổ chức Hành chính và Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã phối hợp tiến hành thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần trong không khí trang nghiêm.

Sau nghi thức chào cờ, Lãnh đạo và Cán bộ công nhân lao động cũng đã được xem một đoạn phim ngắn về Bác Hồ nhằm phổ biến tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể Cán bộ công nhân lao động về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Người Viết: Phong Vũ